Komunikat dotyczący pochodzenia węgla sprzedawanego przez Gminę Zakrzew

Informuję, że Gmina Zakrzew podpisała umowę z Polską Grupą Górniczą S.A. ul. Powstańców 30, 40-039  KATOWICE i odbiera węgiel bezpośrednio z kopalni  zgodnie z przedstawioną przez Polską Grupę Górniczą S.A.  ofertą tj:

  1. KWK Piast- Ziemowit ruch Piast – Orzech
  2. KWK ROW Ruch Chwałowice- Pieklorz Ekogroszek
  3. KWK Ruda Ruch Bielszowice- Orzech

Gmina sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego po 2000 zł  ( w cenę wliczony jest zakup węgla z kopalni, transport bezpośrednio z kopalni do miejsca składowania tj. Wacyn ul. Przytycka 130, dystrybucja, wydawanie i transport do mieszkańców Gminy Zakrzew).  Informujemy, że zgodnie z art. 5 ust 3 ustawy z dnia 27 października 2022roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, do ceny o której mowa powyżej tj. 2000 zł , gmina nie miała obowiązku zapewnienia transportu węgla z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Jednak mając na uwadze dobro mieszkańców taki transport został uwzględniony w powyższej cenie.

                                                                                             Wójt Gminy Zakrzew
                                                                                                Leszek Margas

Certyfikat

Oświadczenie

Informacja dotycząca dostawy węgla dla mieszkańców Gminy Zakrzew

Informuję, że od dnia 08.12.2022 roku Gmina Zakrzew rozpoczęła dostarczanie węgla do mieszkańców. Odpowiedzialny za dostarczanie węgla jest Pan Grzegorz Łupkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Transport Samochodowy Grzegorz Łupkowski Wacyn, ul. Przytycka 130, 26-600 Radom, który będzie ustalał z mieszkańcami telefonicznie termin dostawy.

UWAGA!!! wpłaty za węgiel należy dokonywać dopiero po uzyskaniu informacji telefonicznej o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez pracowników Urzędu Gminy Zakrzew na rachunek bankowy Gminy Zakrzew, Bank Spółdzielczy w Radomiu, Numer rachunku:  64 9147 0009 0021 6906 2004 0549

Płatności można dokonać przelewem, w banku lub na poczcie. W tytule przelewu należy wpisać „zakup węgla” oraz podać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy!!!

Przyłącz się do Szlachetnej Paczki!

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i darczyńców rodziny otrzymują wsparcie zgodnie z potrzebami a często są spełniane ich marzenia, bo tak niewiele trzeba, aby wywołać radość. Paczki trafiają do potrzebujących a celem akcji jest „mądra pomoc, czyli taka, która daje szansę na zmianę”.

Czytaj dalej Przyłącz się do Szlachetnej Paczki!

Ogłoszenie

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w wybranych dniach będzie pracował w zmienionych godzinach:

– 21.12.2022 środa – BĘDZIE CZYNNY OD 8.00 – 12.00

– 07.01.2023 sobota – NIECZYNNY

– 14.01.2023 sobota – BĘDZIE CZYNNY OD 8.00 – 12.00

Oferta na realizację zadania publicznego – Mikołajki dla dzieci

W dniu 17.11.2022 roku do Urzędu Gminy w Zakrzewie wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień pn. „Mikołajki dla dzieci” złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich „Milowianki” w Milejowicach. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1327,1265,1812), organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
– w Biuletynie Informacji Publicznej;
– w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
– na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można przesyłać do dnia  23 listopada 2022 r. do godz. 15.30 na adres e-mail: kultura@zakrzew.pl lub na adres Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew.
Po upływie ww. terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Oferta

Oferta na realizację zadania publicznego

W dniu 16.11.2022 roku do Urzędu Gminy w Zakrzewie wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień pn. „Piłka nożna w Zakrzewie” złożona przez Gminny Klub Sportowy „Wulkan Zakrzew”. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1327,1265,1812), organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
– w Biuletynie Informacji Publicznej;
– w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
– na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można przesyłać do dnia  22 listopada 2022 r. do godz. 15.30 na adres e-mail: kultura@zakrzew.pl lub na adres Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew.
Po upływie ww. terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Oferta

Podpisanie umowy

W dniu 14 listopada w Gminie Zakrzew została podpisana umowa z firmą Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.  na zakup 4 sztuk autobusów elektrycznych, marki Solaris, model Urbino 12 wraz z punktami ładowania. Wartość zadania to 12 786 096,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do dnia 10 sierpnia 2023 roku.

Planowany termin uruchomienia transportu zbiorowego przewidziany jest na dzień 16 sierpnia 2023 roku.